Sale!

Leadership Compass for Empowerment

2,390฿

คอร์ส Leadership Compass สอนโดยคุณหม่อง ธานิน เป็นคอร์สเรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาในลักษณะของผู้นำแต่ละแบบที่มีอยู่ในตัวเองและคนอื่น มองเห็นวิธีในการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนที่มีลักษณะต่างๆ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกับเรา คอร์สเรียนนี้ประกอบด้วย

  • วีดีโอการสอน 11 ตอน ระยะเวลาที่สามารถเข้าเรียนในคอร์สเรียน 180 วัน
  • exercises ให้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลงในกลุ่มการเรียนรู้ (social groups)
  • Check Mark รับรองมาตรฐานของบทเรียนและผู้สอน
  • Check Mark บริการและดูแลระหว่างเรียน
  • Check Mark ระบบชำระเงินที่ปลอดภัย (ไม่ชาร์จต่อเนื่อง)
รับรองการค้าและความปลอดภัย

ผู้นำ 4 ทิศ

การอยุ่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ไม่ว่าจะในที่ทำงาน สถานศึกษา กลุ่มเพื่อน ครอบครัว และในบริบทอื่นๆ ในสังคม การตระหนักรู้และยอมรับถึงความแตกต่างของคนในแบบต่างๆ เป็นหัวใจสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างใส่ใจและเข้าใจ ที่เราสามารถร่วมกันจัดการได้

ผู้เรียนคอร์ส Leadership Compass for Empowerment จะได้

  • เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาในลักษณะของผู้นำแต่ละแบบที่มีอยู่ในตัวเองและคนอื่น
  • มองเห็นวิธีในการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนที่มีลักษณะต่างๆ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกับเรา

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Leadership Compass for Empowerment”

Your email address will not be published. Required fields are marked *