EC Virtual

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ native

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ native คลาสสด หลักสูตร General English เพื่อฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป คลาสสด เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงขั้นสูง สอนโดยครู native ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EC English ในประเทศ UK, U.S.A., Australia และ New Zealand

ในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ EC Virtual นี้ นักเรียนจะได้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และจะยังได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (multiculatural environment) อีกด้วย

สถาบัน EC มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมากว่า 29 ปี เปิดสอนทั้งหมด 30 สาขาใน 24 เมืองจาก 8 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียนเข้าเรียนมาแล้วกว่า 500,000 + คน ตั้งแต่ปี 1991 

✓ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลมากที่สุด
✓ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีครูผู้สอนได้รับความชื่นชมมากที่สุด

วีดีโอแนะนำ EC Virtual

EC Virtual เน้นผลลัพธ์

3 องค์ประกอบสำคัญของ EC Virtual ในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คือ

 1. การเรียนรู้ออนไลน์ (Virtual Learning)
 2. ความร่วมมือกันกับผู้เรียนคนอื่น (Online Collaboration)
 3. การทบทวนบทเรียน (Self-study)

ด้วยความเชื่อว่าการเรียนรู้ 3 องค์ประกอบสำคัญนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เรียนจะได้มีเวลาในทบทวนและไตร่ตรองบทเรียน และได้เรียนรู้จากการฝึกใช้งานจริง

EC Virtual เรียนอย่างไร?

 • เรียนวันละ 90 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน โดยแบ่งเป็น session ละ 45 นาที และมีเบรค 10 นาทีระหว่าง session
 • เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสด ด้วยโปรแกรม MS Teams เน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ไม่น่าเบื่อและได้มีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง
 • เรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนกลุ่มเล็ก 6-8 คนต่อชั้นเรียน จากนานาประเทศ
 • ใช้แบบเรียนของ National Geographic Learning ที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษ ตลอดจนความรู้และความเข้าใจต่อสังคมโลก
 • สอนโดยครูอาชีพ native speaker ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EC ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 • สามารถเลือกเรียน session แบบ one to one (ตัวต่อตัว) เพิ่มเติมได้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลได้
 • สามารถเข้าถึงวัตถุดิบสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเองของ EC Online ได้ (เกี่ยวกับ EC online – คลิก)
 • มี e-certificate ให้ หลังจากเรียนจบคอร์ส !
ก่อนเริ่มเรียน

ครูจะมอบหมายงานให้ทำร่วมกับเพื่อนก่อนเรียน (pre task) เช่นการอ่าน การฟัง หรือการดูวีดีโอของที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน ซึ่งการสนทนาของนักเรียนระหว่างนี้จะได้รับการเฝ้าดูและติดตามโดยผู้สอน และพัฒนาการของผู้เรียนจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบออนไลน์

ในชั้นเรียนออนไลน์ (90 นาที)

นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันด้วยวีดีโอเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 6-8 คนต่อชั้นเรียน โดยครูผู้สอนจะสอนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนต้องศึกษามาก่อนในช่วงก่อนเริ่มเรียน ในการสอนจะมีการอภิปรายคำถามต่างๆ รีวิวสิ่งที่ได้ศึกษามาในช่วงก่อนเริ่มเรียน (Pre-class activity) รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับ Post-class activitiy ในช่วงที่เรียน 90 นาทีนี้ ประกอบด้วย

 • 10 mins: introduction and catch up
 • 5 mins: objectives and goals
 • 20 mins: discussing the questions & text
 • 20 mins: reviewing any grammar or vocabulary questions
 • 20 mins: practising the language in context
 • 15 mins: setting up a post-lesson task and assigning pre-task for next day
หลังคาบเรียน

นักเรียนจะได้รับมอบหมายงานให้ทำเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการพูด ซึ่งจะต้องอัพโหลดลง Microsoft Teams

Preview เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EC Virtual

ข้อมูลสำคัญ EC Virtual

เลือก slot เวลาเรียนได้ ตาม London Time โดยมีตัวเลือก ดังนี้

 • 6.00 AM เวลาในไทย (00:00 London)
 • 10.00 AM เวลาในไทย (04:00 London),
 • 2.00 PM เวลาในไทย (08.00 London),
 • 6.00 PM เวลาในไทย (12.00 London),
 • 10.00 PM เวลาในไทย (16.00 London), หรือ
 • 2.00 AM เวลาในไทย (20.00 London)

EC Virtual สอนโดยครู native ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EC English ในประเทศ UK, U.S.A., Australia และ New Zealand

click เพื่อรับชมวีดีโอแนะนำครูผู้สอน EC Virtual

เงื่อนไขในการเข้าเรียน EC Virtual

 • ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน เราขอแนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่พอใช้งานได้ในระดับหนึ่ง
 • สอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดย EC Online ก่อนเริ่มเรียน : สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียนและก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
 • อายุ 16 ปี +

อุปกรณ์ที่จะต้องมีสำหรับการเรียน EC Virtual

 • มี laptop หรือ computer หรือ tablet หรือโทรศัพท์ที่มีกล้อง
 • หูฟังและไมค์ และ
 • มี internet ที่ใช้งานได้

EC Virtual ใช้ MS Teamsในการจัดการเรียนการสอน

เลือก slot เวลาเรียนได้ ตาม London Time โดยมีตัวเลือก ดังนี้

 • 6.00 AM เวลาในไทย (00:00 London)
 • 10.00 AM เวลาในไทย (04:00 London),
 • 2.00 PM เวลาในไทย (08.00 London),
 • 6.00 PM เวลาในไทย (12.00 London),
 • 10.00 PM เวลาในไทย (16.00 London), หรือ
 • 2.00 AM เวลาในไทย (20.00 London)

EC Virtual สอนโดยครู native ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EC English ในประเทศ UK, U.S.A., Australia และ New Zealand

click เพื่อรับชมวีดีโอแนะนำครูผู้สอน EC Virtual

เงื่อนไขในการเข้าเรียน EC Virtual

 • ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน เราขอแนะนำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่พอใช้งานได้ในระดับหนึ่ง
 • สอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดย EC Online ก่อนเริ่มเรียน : สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียนและก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
 • อายุ 16 ปี +

อุปกรณ์ที่จะต้องมีสำหรับการเรียน EC Virtual

 • มี laptop หรือ computer หรือ tablet หรือโทรศัพท์ที่มีกล้อง
 • หูฟังและไมค์ และ
 • มี internet ที่ใช้งานได้

EC Virtual ใช้ MS Teamsในการจัดการเรียนการสอน

ประเมินราคา

เลือกรายละเอียดเพื่อการประเมินค่าใช้จ่าย และกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน
1
ระยะเวลาเรียน (สัปดาห์)
Total THB


11 TalkAPI SPEAKCLASSLIVEEC VirtualEV TalkILAC KISSOxford InternationalQQ Englishยังไม่แน่ใจ


General English ฝึกฝน พัฒนาตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อการใช้งานทั่วไปAcademic English เตรียมศึกษาต่อBusiness English เพื่อการทำงาน สัมภาษณ์งาน นำเสนองานTOEFL Test Prep เตรียมสอบ TOEFLIELTS Test Prep เตรียมสอบ IELTSTOEIC Test Prep เตรียมสอบ TOEICOnline Campus แคมปัสเสมือนจริงOnline (1:1)ยังไม่แน่ใจ


*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Promotion

Promotion ! สมัคร 12 จ่าย 10 สัปดาห์
Promotion ! สมัคร 24 จ่าย 20 สัปดาห์
Special ! สมัครภายใน 31 พฤษภาคม 2563 ฟรี ! ค่าสมัครเรียน

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 

EC Virtual

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับครู Native สถาบัน EC ที่มีแคมปัสอยู่ทั่วโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 29 ปี เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ EC Virtual ผู้เรียนจะได้เรียนแบบกลุ่มร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติ โดยใช้แบบเรียนของ National Geogrpahic Learning

ป้ายกำกับ: EC Virtual / General ESL / native / เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์