Showing all 4 results

 • KPG LEARN
  Sale!

  12 Tenses

  1,290฿

  คอร์ส 12 Tenses สอนโดยพี่ไนซ์ Write.Wise เป็นคอร์สพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มีการอธิบายเนื้อหาของ tenses ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่รูปแบบประโยค การใช้ ความแตกต่างของแต่ละ tenses สอนอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ tenses ในแต่ละเรื่องอย่างแท้จริง เนื้อหาครอบคลุมที่ผู้เรียนต้องรู้เพื่อใช้สอบ และใช้จริงในชีวิตประจำวัน คอร์สเรียนนี้ประกอบด้วย

  • วีดีโอการสอน 15 ตอน ระยะเวลาที่สามารถเข้าเรียนในคอร์สเรียน 180 วัน
  • exercises ในรูปแบบ interactive feature ในวิดิโอ ให้ฝึกทำ
  • กลุ่มการเรียนรู้ (social groups) สำหรับพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอน
 • KPG LEARN
  Sale!

  Basics English for Beginners

  690฿

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบ interactive video พร้อมแบบฝึกหัด และเฉลยสำหรับผู้เริ่มต้น (ระดับภาษา A2 ตามเกณฑ์ CEFR) ในการทำความเข้าใจ 10 ประเด็นพื้นฐานที่สำคัญของภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และมีพื้นฐานที่แน่นขึ้นสำหรับการต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้เรียนที่

  • เชื่อว่าความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาอังกฤษ คือ สิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
  • มีภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น และมีความกังวลที่จะฝึกฝนเรียนรู้/ใช้งานภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
  • ต้องการปรับพื้นฐานให้แน่น เพื่อความสามารถในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

  ข้อมูลสำคัญ

  • มีคำถามชวนคิดและค้นหาคำตอบระหว่างเรียน แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ก่อนเริ่มเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปี
 • KPG LEARN
  Sale!

  Essay Writing

  3,400฿

  คอร์ส Essay Writing สอนโดยพี่ไนซ์ Write.Wise เป็นคอร์สการสอนการเขียน step-by-step ตั้งแต่การระดมความคิด เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การคิดแบบ Critical Thinking เนื้อหาเริ่มต้นจากการเขียนตั้งแต่ paragraph ไปจนถึงการเขียน Essay หรือเรียงความรูปแบบต่าง ๆ คอร์สเรียนนี้ประกอบด้วย

  • วีดีโอการสอน 16 ตอน ระยะเวลาที่สามารถเข้าเรียนในคอร์สเรียน 180 วัน
  • 10 exercises ให้ฝึกเขียน paragraph ลงในกลุ่มการเรียนรู้ (social groups)
  • โจทย์ให้ฝึกเขียน essay พร้อมการตรวจโดยผู้สอน พร้อมให้ feedbacks อย่างละเอียดสำหรับผู้เขียนเป็นรายบุคคลจำนวน 2 ครั้ง
 • KPG LEARN
  Sale!

  Essential English ก่อน Go Inter

  690฿

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบ interactive video พร้อมแบบฝึกหัด และเฉลย สำหรับระดับภาษาปานกลาง (ระดับภาษา B1 ตามเกณฑ์ CEFR) 10 บทเรียนที่สำคัญสำหรับการต่อยอดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง อาทิ เพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการทำงาน เพื่อการเตรียมสอบ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปในระดับที่สูงขึ้น

  คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้เรียนที่

  • ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ หรือก่อนศึกษาต่อต่างประเทศ
  • ต้องการเตรียมพื้นฐานให้ดีและแน่นเพียงพอ สำหรับการฝึกเขียน essay ภาษาอังกฤษ ให้ได้คะแนนดีและเข้าใจได้

  ข้อมูลสำคัญ

  • มีคำถามชวนคิดและค้นหาคำตอบระหว่างเรียน แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ก่อนเริ่มเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปี