• เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม.: ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 คาบและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 คาบ
  • เปิดสอนตาม timezone ของไทยและนานาประเทศ: สำหรับบุคคลในประเทศไทย แนะนำให้เลือกเรียนเวลา 9.00 – 12.00  หรือ 20.30 – 23.30 (ตามเวลาในประเทศไทย)
  • หนึ่งชั้นเรียนมีนักเรียน 12-15 คน
  • สอนโดยครู native speakers ของสถาบันILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา
  • เรียนผ่านโปรแกรม Zoom แบบ Live ร่วมกับนักเรียนจากนานาประเทศ เน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ไม่น่าเบื่อและได้มีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง

หลักสูตร General ESL

เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับ Beginner ถึง High-Intermediate นักเรียนจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ก่อนที่จะขยับไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เรียนรู้ผ่านรูปแบบการสื่อสารของ Cambridge พร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน (การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน)

การทดสอบภาษาอังกฤษ
นักเรียนจะได้จำลองการสอบ Cambridge ทุกๆ สองสัปดาห์ เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนสามารถติดตามเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โปรแกรม คอร์สเรียน และระดับภาษาของ ILAC