• เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม.: ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 คาบและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 คาบ
 • เปิดสอนตาม timezone ของไทยและนานาประเทศ: สำหรับบุคคลในประเทศไทย แนะนำให้เลือกเรียนเวลา 9.00 – 12.00  หรือ 20.30 – 23.30 (ตามเวลาในประเทศไทย)
 • หนึ่งชั้นเรียนมีนักเรียน 12-15 คน
 • สอนโดยครู native speakers ของสถาบันILAC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา
 • เรียนผ่านโปรแกรม Zoom แบบ Live ร่วมกับนักเรียนจากนานาประเทศ เน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ไม่น่าเบื่อและได้มีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง

หลักสูตร University Pathway Program

หลักสูตร Pathway สำหรับการเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในแคนาดา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Pathway ของ ILAC นั้นคาดว่าจะได้คะแนน TOEFL iBT ที่ 90 คะแนน หรือสูงกว่า

หัวข้อการเรียน

 • ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
 • การคิดเชิงวิพากษ์
 • ทักษะการวิจัย
 • การเขียน Essay
 • เตรียมสอบ TOEFL 
 • วิธีการบริหารเวลา
 • เทคนิคการทำขอสอบอัตนัย
 • เทคนิคการนำเสนอด้วยวาจา

การทดสอบภาษาอังกฤษ

นักเรียนจะได้จำลองการสอบ TOEFL ทุกๆ สองสัปดาห์ เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง

ระยะเวลา
– ระยะเวลาของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคน
– ระดับภาษาอังกฤษ level 1-9 ต้องลงเรียนหลักสูตร General English ก่อน

ระดับภาษา pathway เพื่อใช้สมัครเข้าเรียนต่อแคนาดา

ผู้เรียนสามารถใช้ระดับภาษาอังกฤษที่จบจาก ILAC หลักสูตร pathway ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในแคนาดาแทนผลสอบ TOEFL/IELTS ได้