เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Test Preparation

หลักสูตรเตรียมสอบ

Test Preparation

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตร Test Preparation คือ หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, TOEFL หรือ TOEIC โดยที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ ว่าต้องการเตรียมตัวสอบข้อสอบวัดระดับภาษาประเภทใด คอร์สเรียนนี้ สอนโดยครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษเป็นอาชีพ  และได้ผ่านการฝึกอบรม ตลอดจนการทำแบบทดสอบจริงมาแล้ว นอกจากจะได้เตรียมตัวเพื่ออัพผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษจริงกับชาวต่างชาติในการเรียนอีกด้วย

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Test Preparation

หลักสูตร
ที่เปิดสอน

IELTS / TOEIC
TOEFL

IELTS / TOEIC

IELTS / TOEIC

IELTS / TOEFL
SAT

IELTS

IELTS

ครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครูฟิลิปปินส์

ครู Native

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

6 ปี+

15 ปี+

14 ปี+

15 ปี+

14 ปี+

16 ปี+

ระยะเวลา

การเรียนต่อครั้ง

40 นาที
หรือ  20 นาที

ตัวต่อตัว 25 นาที

หรือ
กลุ่ม  45 นาที

25 นาที
หรือ
50 นาที

120 นาที
หรือ
*150 นาที
*เฉพาะ TOEFL

180 นาที

60 นาที

วันที่
เลือกเรียนได้

Fixed Schedule
จันทร์ - ศุกร์
หรือ
Free Booking
จันทร์ - เสาร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - ศุกร์
หรือ
*เสาร์ - อาทิตย์
*เฉพาะ TOEFL

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

06:00 - 22:00

07:00 - 21:00

เลือกได้ 24 ชม.

จันทร์ - ศุกร์
17:00 - 19:00
หรือ
*เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 10:30
*เฉพาะ TOEFL

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

13:00, 16:00, 19:00, 20:00, 22:00

คาบเรียน

ต่อสัปดาห์

4 - 5 ครั้ง

9 ครั้ง

4 - 5 ครั้ง

*2 หรือ 5 ครั้ง
*เฉพาะ TOEFL

5 ครั้ง

5 ครั้ง

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

4,160 บาท

4,060 บาท

2,970 บาท

15,180 บาท

15,410 บาท

9,240 บาท

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาส

1 คน

คลาสตัวต่อตัว,
คลาสกลุ่ม
(4-8 คน)
คลาสพิเศษ
(1-16 คน)

1 คน

1 - 15 คน

12 - 15 คน

5 - 10 คน

โปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียน

ZOOM

Web Browser

Google Chrome
หรือ  App QQE

ZOOM

ZOOM

ZOOM

มีรายงาน
หลังคาบเรียน

x

x

x

ทดลองเรียนฟรี

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  20 นาที

มี  2 ครั้ง
ตัวต่อตัว 25 นาที
+ กลุ่ม 45 นาที

มี  2 ครั้ง
ครั้งละ  25 นาที

มี 1 ครั้ง
ครั้งละ 60 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

สถาบันที่เปิดสอน

11 Talk by Pines :
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC โดย Pines แบบตัวต่อตัวกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่ผ่านการสอบและการอบรมเพื่อการสอนเตรียมสอบมาเป็นอย่างดี โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับรองจาก British Council

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว ได้ 2 รูปแบบ คือ

  • Fixed schedule (กำหนดเวลาเรียนตายตัว) วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 3, 5 หรือ 10 คาบ (คาบละ 40 นาที)
  • Free booking (เลือกเวลาเรียนได้อิสระ) วันจันทร์-เสาร์ เดือนละ 12 หรือ 25 คาบ (คาบละ 40 นาที)
ข้อมูลเพิ่มเติม

Classlive :
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์แบบครอบคลุม (comprehensive) เพื่อเตรียมสอบ TOEIC หรือ IELTS 2 รูปแบบ ได้แก่

1. CL Comprehensive : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (คาบละ 25 นาที) + คาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)

2. Semi Comprehensive : เรียนคาบเรียนกลุ่มย่อย (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (คาบละ 45 นาที)

ข้อมูลเพิ่มเติม
QQ English Online :
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมสอบ IELTS หรือ TOEIC โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

  1. Online (1:1) Package เรียนแบบตัวต่อตัวคาบละ 25 นาที สามารถเลือกเรียนได้วันละ 25, 50 หรือ 75 นาที เลือกเรียนได้ 24 ชั่วโมง
  2. Online Campus เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้วันละ 8-10 คาบต่อวัน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ มีการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
FLS International Online
FLS International :
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS หรือ SAT ของตนเอง  สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL 

สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี+ เรียน 5 วันต่อสัปดาห์ จันทร์ – ศุกร์ คาบละ 120 นาที *สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเรียนจันทร์-ศุกร์ หลักสูตร TOEFL จะมีตัวเลือกเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ คาบละ 150 นาทีให้เลือกเรียนด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
ILAC KISS :
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ IELTS เพื่อใช้คะแนนสำหรับการศึกษาต่อ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาเดียน ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา มาตรฐานเดียวกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

  • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
  • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม
Oxford International :
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS โดย Oxford International Schools ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโดย British Council สอนโดยครูในอังกฤษ อเมริกาและแคนาดา ที่มีประกาศนียบัตรรับรองการสอน EFL (English as a Foreign Language)

สำหรับ Adults (16 ปี +) เรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 นาทีต่อวัน และ 5 วันต่อสัปดาห์) มีผู้เรียน 5-10 คนต่อชั้นเรียนจากนานาประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับคำปรึกษา

เลือกคอร์สเรียน

บริการในการสมัคร ประสานงาน แนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *